Tämä on Owatec Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 1.1.2020. Päivitetty 10.12.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Owatec Group Oy, y-tunnus: 2520193-3
Postiosoite: Teknologiantie 18, 90590 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miia Tauriainen

Talous- ja hallintopäällikkö

050 437 2477

3. Rekisterin nimi

Owatecin Group Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri sekä työnhakijarekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus (documentation, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

  • asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
  • sidosryhmien (toimittajat, muut yhteistyötahot) henkilötietojen käsittely
  • henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen ja toteuttaminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja toimittajarekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Asiakassuhteen keston alkamisesta 10 vuotta siten, että vuosittain on määräaikaistarkistus,
jossa katsotaan tietojen säilyttämisen tarpeellisuus.

 

Työnhakijarekisteriin tallennettavia tietoja ovat (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ansioluettelo, cv sekä muut rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot).

Työnhakijarekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään korkeintaan 12 kk, jonka jälkeen ne poistetaan.

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta/toimittajalta/työnhakijalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (” oikeus tulla unohdetuksi ”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).